Spracovanie osobných údajov a poučenie subjektuPodmienky ochrany osobných údajov 

I. Základné ustanovenia 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Zz o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je Ing. Štefan Petrek - NATEX Kráľovský Chlmec . IČO 35481854 so sídlom 077 01 Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 624/13 . (ďalej len "prevádzkovateľ"). 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú 
adresa: 077 01 Kráľovský Chlmec, Mierova 3

email: obchod@natex-nabytok.sk

telefón: 0566285100

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikačná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá môže priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkaz na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 
Prevádzkovateľ nezmenil zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. 


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli / alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašich objednávok.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy. 


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov je 
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľmi podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, 
oprávnený záujem prevádzkovateľa pri poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a spravodajcov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, vaše 
súhlas s spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a spravodajcov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb. 
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie vašich objednávok a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávaní sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa splniť, 
zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. 
Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodnutiu podľa § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol / k svojmu výslovnému súhlasu. 


IV. Doba uchovávania osobných údajov 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvnej vzťahy medzi Vami a prevádzkovateľmi a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
počas doby, než je odvolaný súhlas s spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu. 
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 


Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa) 

Príjemcovia osobných údajov sú osoby, ktoré sa 
podieľajú na dodávaní tovaru / služieb / realizácie platieb na základe zmluvy, ktoré 
zabezpečujú služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby, 
za účelom zaúčtovaním daňových dokladovať v súlade tak zmluva tzv všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu: 
- meno si priezvisko, Titul, 
- Poštová adresa, 
- fakturačná adresa, 
- mailová adresa, 
- telefonicky kontakt, 
- údaje o bankovom spojení , 
- údaje o predmete plnenia Správca. 
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (mimo krajiny EÚ) alebo medzinárodnej organizácie. 


VI. Vaše práva 

Za podmienok ustanovených v zákone Máte 
právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 zákona, 
Právo na opravu osobných udajov podľa § 22 zákona, prípadne obmedzenie spracovaním podla § 24 zakona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
právo na výhradu proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
právo na prenosnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
právo odvolať súhlas s spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedeného v čl. III týchto podmienok. 
Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 


VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk (upozornenie na meno, heslo, antivírusový program a firewall) a uloženie osobných údajov v listinnej podobe (uzamknutá miestnosť). 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom má prístup iba k povereným osobám. 


VIII. Záverečné ustanovenia 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 
S týmtoito podmienkami súhlasíte s potvrdením súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení / oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nová verzia podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a súčasne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli prevádzkovateľovi. 


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.